Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die eigen-bedrijf-starten.nu met een opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden.
 2. Degene die met eigen-bedrijf-starten.nu de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder deelnemer genoemd.

  

Kwaliteit

Artikel 2

 1. Eigen-bedrijf-starten.nu verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen maar behoudt zich het recht voor wijzigingen in de training aan te brengen. De organisatie en uitvoering van de training, waarbij inbegrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van eigen-bedrijf-starten.nu.
 2. Eigen-bedrijf-starten.nu staat niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens de training verkondigd en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 3

Een training kan uitsluitend schriftelijk via de site eigen-bedrijf-starten.nu geboekt worden, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Acceptatie wordt binnen een dag per e-mail bevestigd aan de deelnemer.

Artikel 4

Bij het inschrijven voor een open training gaat deelnemer akkoord met de beschrijving van de training zoals deze gedaan is in de omschrijving van de training, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

Verschuiving en annulering

Artikel 5

Als het aantal deelnemers voor een training onder het door eigen-bedrijf-starten.nu gestelde minimumaantal van vijf ligt, is eigen-bedrijf-starten.nu gerechtigd de training af te gelasten. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden dezelfde training bij te wonen op een datum minder dan één jaar na de oorspronkelijke datum.

Artikel 6

Annulering door de deelnemer is schriftelijk mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de training. De deelnemer is € 50,- administratie kosten verschuldigd bij annulering. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 7

De deelnemer kan zich laten vervangen.

Artikel 8

Verschuiving op verzoek van de deelnemer is éénmaal mogelijk. De deelnemer is hier voor € 50,- administratie kosten verschuldigd.

 

Overmacht

Artikel 9

 1. Eigen-bedrijf-starten.nu behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (in tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Als vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door eigen-bedrijf-starten.nu het factuurbedrag worden gerestitueerd.
 3. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.
 4. Bij annulering op grond van dit artikel is eigen-bedrijf-starten.nu nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor deelnemer hieruit voortvloeiende schade.

 

Intellectueel eigendom

Artikel 10

De auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom, op alle door

eigen-bedrijf-starten.nu verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van eigen-bedrijf-starten.nu documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

 

Betaling

Artikel 11

 1. De betaling van trainingen geschiedt direct bij afsluiten van de overeenkomst via de site, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 12

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,- alles exclusief omzetbelasting.

 

Geschillen

Artikel 13

 1. Klachten over de training dienen door de deelnemer uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de training te worden gemeld aan eigen-bedrijf-starten.nu, waarbij de deelnemer de klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven.
 2. Indien de klacht naar oordeel van eigen-bedrijf-starten.nu gegrond is, biedt eigen-bedrijf-starten.nu deelnemer de mogelijkheid kosteloos aan een andere training deel te laten nemen.

Artikel 14

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van eigen-bedrijf-starten.nu of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.